Skip to main content

Full text of "Cinema en Theater No. 55 (1922)"

See other formats


Redactie 

Westerbaan 


Administratie 
Gaigewater 22, leiden 


Op pagina 12 een liedje van SAM TRIP 2 


CINEMA EN THEATER 


OP HET 

WITTE 

DOEK 
DE KONING DER 
WOESTIJN 


1 1 * 


m 


i . ‘V :■ ïllSffi 


mm NDER de films, die de jonge 
onderneming National Film te 
’s Gravenhage hier heeft ge- 
bracht, behoort „De Koning 
der Woestijn”. . De titel zegt in 
dezen reeds veel. De woestijn! 
Een geweldig perspectief van 
spannende beelden doemt voor 

ons op. 

De handeling van dit werk voert ons 
midden uit hét geciviliseerde Europa naar 
de eenzaamste wouden en vlakten, naar 
de dikwijls zeer onaangename aanwezig- 
heid van wilde dieren. De film begint 
met een* tragische gebeurtenis, een pijn- 
lijke dood van een bloeiend leven door 
den beet van een vergiftige slang. Men 
ziet het lijden en vechten, ook het misdadig 
leven van blanke zoowel als zwarte men- 
schen, men aanschouwt de idylle van het 
oerwoud zoowel ais de aanvallen van wilde 
beesten,, volgt den held ongewapend op 
eenzame dwaalwegen in het ondoordring- 
bare woud, in zijn strijd tegen de geheel e 
levende, natuur. Men maakt ’t mee, dat 
hij het onder spit moet delven, maar ook 
dat hij zegeviert en tenslotte het ge- 
luk terug vindt, dat hem zoo lang was 
onthouden en dat veel dichter bij hem was, 
dan hij ooit had vermoed. 

De film is vol bruizend leven en van 
een steeds toenemende spanning. Het na- 
tuurlijke van de tafereel en . met de dieren 
is verrassend, elke opname is op zichzelf reeds 
een kunstwerk. Men bewondert de met 
verstand uitgevoerde bewegingen van de 
olifanten en de geschiktheid voor dressuur 
van dit dier evenals de plompe wildheid 
en ongeschiktheid tot eenige handeling, die 
op intelligentie duidt, van de nijlpaarden, 
het katachtige van den leeuw, die bij alle 
schijnbare rust toch zoo gevaarlijke be- 
hendigheid van den krokodil, de ongebon- 
den wilde aard van den panter. Het laffe 
en behendige van de hyena’s aanschouwt 
men en ook het gevaarlijke zoowel als 
het komische van de apen. 

En men geniet ook van de elegante, 
natuurlijke bewegingen van de negers, hun 
neiging tot zuiver mimisch spel en actie 
en hun bijzondere voorliefde voor het 
grappige in elke omstandigheid. 

Zoo is er in deze film voor ieder iets, 
dat z’n groote belangstelling zal gaande 
maken. Er is altijd weer iets anders in de 
gegeven beelden, altijd weer iets opmer- 
kenswaardig in de afwikkeling van het 
gegeven of in het spel. 

Deze dierenfilm is er een van bijzondere 
hoedanigheden, waarbij er echter zorg voor 


CARUSO 

Gramophone 
records 

f3.75 en f 4.95. 

V erkrij gb aar bij : 

WILLEM SPRENGER, 

Passage 48 — Den Haag 


gedragen is, dat er een boeiend gegeven 
in gevlochten is. 

Onder de spelers moet in de eerste 
plaats worden genoemd Carl de Vogt. Met 
benijdenswaardige moed heeft hij zich te 
rnidJen van de gedeeltelijk nog ongedres- 
seerde dieren gewaagd. 

John Hagenbeek heeft de leiding gehad 
in die scènes, waarbij de wilde dieren in 
het spel waren en hij is er in geslaagd 
van zijn „ondergeschikten” alles gedaan 
te krijgen, wat voor het filmspel noodig was. 
Te midden der wilden. 

Dat met een dergelijke bezetting van 
de rollen ook gezorgd moet worden voor 
een passende om-eving is duidelijk en 
daarvoor heeft een ethnograaf, Johanzen 
Urn lauff uit Hamburg, zijn kennis in dienst 
der filmonderneming gesteld. De omgeving 
is daardoor natuurgetrouw weergegeven 
en nimmer wordt de illusie verstoord, dat 
men niet daar is, waar de wilde dieren Adrienne gevoelt, dat zij Dick niet alleen 
zooals ze dacht. scheiding komt. Vooraf heeft de vrouw, 
die haar man niet kan missen, die zoo 
dolveel van hem houdt, nog gepoogd Adrien- 
ne te vermurwen haar man los te laten, 
maar dan verneemt ze de ijskoude theo- 
rieën van de danseres. 

Doch in Adrienne’s leven zal een keer- 
punt komen. Met haar vriend woont ze 
samen als ze Dick Wallace ontmoet. Dick 
is een eenigszins teruggetrokken mensch, 
die door anderen niet tot vriendschap 
wordt opgewekt. Maar Adrienne gevoelt 
dat ze tegenover hem anders staat dan 
tegenover andere mannen, dat ze zonder 
hem niet kan leven en ’t eind is dat ze 
een zorgzame echtgenoote wordt. 

De omgang met Adrienne heeft Dick 
vrijer gemaakt. Men herkent in hem ten 
slotte niet meer de bedeesde, teruggetrok- 
ken man. Hij gevoelt zich vooral tegen- 
over de vrouwen een geheel ander mensch 
worden. 

En als hij kennis maakt met Daisy 
Henderson, een danseres, een leerlinge van 
zijn vrouw uit den tijd dat deze alom 
gevierd was, wordt hem zelf dit ook duidelijk 
Adrienne en Daisy hadden elkaar uit het 
oog verloren en door de kennismaking 
met Dick wordt Daisy herinnerd aan haar 
leermeesteres. Dat ze eigenlijk een onge- 
oorloofde verhouding tot Dick heeft, deert 
haar niet. Handelt ze hier niet in den geest 
van Adrienne’s eigen stelregelen, waarover 
zij zich vroeger heeft verbaasd? 

Adrienne komt achter de waarheid en 
ze weet niet anders te doen dan naar 
Daisy te gaan met eenzelfde 'verzoek als 
haar indertijd werd gedaan. Maar niet 
beter vergaat het haar dan de vrouw, 
wier man zij eens tot zien heeft getrokken. 

En nu is ’t haar eigen leerlinge, die haar 
nog herinnert aan haar opvattingen van vroe- 
ger, aan haar opvattingen uit de j aren, dat ze 
zelf er van genoot om den man vast te 
houden, van wien ze op dat tijdstip hield. 

De uitbarsting is volkomen als Dick 
zelf binnenkomt o.p het oogenblik dat de 
beide vrouwen in heftig discours zijn. Een filmwerk, dat de bewondering^ weg- 
draagt van ieder, die het ziet, is „Sex”, 
uitgebracht door de H.A.P. en BenS Film 
Comp. te ’s- Gravenhage, 

Louise Glaum speelt hierin de rol van 
Andrienne Renault, een danseres. Ze is 
gevierd, wordt aangebeden en van dit 
laatste maakt ze een voor haar aangenaam 
gebruik. Haar opvattingen in dit opzicht 
zijn zeer vrij en ze vindt ’tin het geheel 
niet erg, dat ze een getrouwd man van 
zijn vrouwvervreemdt.Wannoerhij voorzijn 
wettige vrouw geen liefde meer gevoelt, 
of op weg is die te verliezen, wat deert 
’t dan, dat er een stootje in die richting 
wordt gegeven door een andere vrouw, 
die hem gevonden heeft. 

Zoo heeft ook Adrienne in een gezin, 
tot dat tijdstip gelukkig, verderf gebracht. 
Hij gaat steeds uit en het eind is dat de 


De Hollandia Filmfabriek te Haarlem 
heeft een nieuwe film gereed, waarvoor, 
naar nu reeds z^ker is, bijzondere belang- 
stelling zal zijn. Waarom? Omdat daarin 
een der voornaamste rollen wordt gespeeld 
door Jan Musch. Het scenario is vrij be- 
werkt naar Van der Veen’s „Haar groote 
Dag”. 

Jan Musch is in dit filmwerk, dat onder 
regie van den Amerikaan Beranger, een 
leerling van Griffith, is vervaardigd, een 
schoenmaker, die door z’n slecht leven 

Zie vervolg op pag. 11 . ii 


i< 


Dit is het beroemde merk van de 

EIS MASTER’S VOICE 

Gramophones en platen! 

Verkrijgbaar bij : 

Willem Sprenger 

Agent der 

Gramophone Comp. Lid. 

Passage 46, 

Den Haag - Tel. H 3778 

Verzending naar alle plaatsen 

3 


CINEMA EN THEATER 


-DE KOTMITMG JDER, ‘WOESTkJ'N 


National film, Den Haag 
Dit filmwerk is van zeer bijzondere hoeda- 
nigheid. Het is hoogst merkwaardig door 
de medewerking van vele .... wilde dieren. 
De moeilijkheid om met dergelijke acteurs en 
actrices te werken, za! niemand onderschatten 


en dat iemand ais Hagenbeek z n hulp verleende, 
zal men niet ais n overbodigheid beschouwen, 
want meer dan een gewoon regisseur kent hij 
de wiidedieren.Met dat ai is n zeer interessant 
filmwerk gekregen, dat zeer de aandacht treki. 


CINEMA EN THEATER 
De nieuwste foto’s van Sessue Hayakawa,den grooten 
Japanschen filmartist en diens echfgenoote, deartiste 
Tsuru Aoki bieden we hier onzen lezers aan. Van 
de laatste zijn zeer weinig goede foto’s bekend en 
stellig gene zoo uitnemend als deze en de beeltenis 
van Hayakawa is zeer goed .geslaagd. Deze beide 
voortreffelijke filmkunstenaars hebben zich een bij- 
zonderen naam verworven door die films» waarin 
ze hun nationaliteit konden uitleven, ’t Is de roem 
geweest van Sessue en al dat werk, waarin hij op 
andere wij^e moest naar voren komen, is niet hall 
zoo goed. Er zijn onder de door Sessue gecreëerde 
films enkele, die altijd, na vele jaren nog graag 
zullen worden gezien- Wanneer men later over 
klassieke films spreekt, zullen er bij zijn door 
' hem gespeeld. 

5 


CINEMA EN THEATER in Ann Hausinger hebben we een kunstenares met de luit, die er 
mag zijn. Men heeft dit zelf mogen constateeren bij een bezoek aan 
net Amsterdamsche cabaret La Gaité, waar ze is opgetreden. Deze 
luitspeelster is een geboren Duitsche. Ze komt uit Weimar en is er 
verbonden geweest aan het theater. Ze was toen actrice. Maar W eimar 
bood haar natuurlijk niet alles, wat ze als artiste verlangde- Ze wilde 
verder zien, ze wilde leeren en zoo kwam ze ook in Bremen en in 
Köni gsberg. Dat had met elkaar een zestal jaren van haar leven in 


j beslag genomen. Maar na afloop van deze jaren bij het tooneel ging 
ze naar het cabaret over. De kleinkunst had haar aangetrokken. 
En ze heeft er ongetwijfeld geen spijt van gehad, want ’t heeft haar 
j vele artistieke triomfen bezorgd. Ze is niet alleen in Duitschiand op- 
getreden — te Berlijn en ie Miinchen — maar niet minder groot 
was haar succes in Zwitserland te Zurich en in Denemarken te 
j Kopenhagen. Nu is ze in ons land en met haar kunst heeft ze velen 

genoeglijke uren bezorgd- 
i 

/% 

* ft 


CINEMA EN THEATER 
N.A.P. en BenS Film Comp., ' s Gravenhage Louise Glaum heeft in een harer films nog 
altijd het record aantal toiletten op» haar naam 
staan. Die film is „Sex”, waarvan we hier 
eenige foto's geven. Deze. film is boeiend, is 
bijzonder fraai uitgewerkt en prachtig 

geënsceneerd. 


7 CINEMA EN THEATER 
8 } . Jones deschoenmakcr(Jan Musch) 
aan 't werk- 2. Bobby en Mary 
(Horman Doxaf Pratf en Jóan M’d 
winter) gedurende den inbraak. 3. H? 
afscheid uit denfamiiieUring (van iin! > 
naar rechts: Zoë Palmer, Gertrud 
Mac Coy, Paul de Groot, Willaughby 
en Van Warmelo). 4. De dood van 
den Chinees. 3- In het speelhol van 
den Chinees. 6. De Chinees(BaÜedux) 
pleegt zelfmoord volgens de regelen 
van zijn godsdienst. 7. Van Australië 
op weg naar Europa (van links naar 
rechts: Jan Musch, Kitfv Klupoel en 
Balledux). 


Hollandia Filmfabriek, Haarlem. 


CINEMA EN THEATER / 


CINEMA EN THEATER 


NIEUWE 


GRAND GUIGNOL- 


Cupboard Love 

Stephanie Meyrick (Sybi! Thorndike),Derck Lanc (Nicholas Hannen) 

(Onze foto’s zijn ontleend aan het bekende F.ngeïsche weekblad The Sketch) 


Chansins Quard 

(Rtijsell Thorndike als de houten soldaat, Elisabeth Arkellals de pop) 


Ulef thans loopende programma van het Liftte Theatre, zoo schrijft 

■* ons onze correspondent, geeft weer de volle maat van klucht, 
comedie en vreeselijkheid. 

Tof deze laatste categorie behoort The Regiment. Een Duitsch 
uhlanenregiment moet tegen bèsmetfelijke ziekte ingeënt worden. 
Een Pool vervangt het serum door bacillen van hondsdolheid. De 
soldaten - worden gek en moeten gedood worden. 

In Amends speelt Sybil Thorndike de hoofdrol van Millicenf, 
die haar vroegeren minnaar bezoekt om diens dood te bespoedigen. 

Cupboard Love is een alleraardigste comedie. Derck Lane 
bezoekt Sfephanie in haar slaapkamer. Hij stemt erin toe om in 
een kast te worden opgesloten. De kast blijkt echter niet gesloten 
te zijn. Het publiek komt echter niet te weten of Derck de ver- 
gissing ontdekte. Dat geeft juist de aardige spanning. 

Changing Gtiard is een sentimenteel getinte fantasie. Een stervend 
kindje, speelgoed en de geest des doods verschijnen er in. 

Hef houten soldaatje wordt door Russel T'horndike, de pop 
door Elisabeth Arkell gespeeld. 


Juffrouw! Juffrouw, komt u nu toch eens hier! 
’k Zit hier al een kwartier! 

Wat ’n bediening is dat hier! 


Ja, juffrouw, ik wou graag twéé 
Van die marrons glacé. 

Zijn die er niet? Hé, 

Da’s een strop ! 


Geeft u dan maar twee gebakjes met slagroom erop. 
En dan juffrouw als er straks een meneer komt, 

zoo’n knappe man, 

Wilt u dan zeggen, dat hij mé hier vinden kan? 

O, daar komt ie al an! 

Dag Johan! 

Zeg Johan, ik zit hier al een uur. 

Wat ’n beeldige das heb je aan. Is die duur ? 
Zeg, gisteren getennisd. Zalig. Splinternieuwe ballen! 
Ja, Karei is languit op de baan gevallen. 

J asses. Met zoo'n bloedende . wonde ! 

We hebben dadelijk om ’n dokter gezonden. 

En die heeft ’m verbonde. 

Kijk es achter je. Die heeren 
Zitten me voortdurend te fixeeren! 

Hoe kun je dat nu permitteeren ! 

O, je hebt me niet meer lief. 

Asjeblief ! 

Nee, nee, anders zou je wel anders optreden ! 
Je houdt niet meer van me 

Om de een of andere reden. 
Zeg. hoe vindt je die dame daar, aan je linkerhand? 
Die vuurroode japon ? Gewoonweg criant ! 

Ja, da’s mijn hondje Wally. Wat een bof. 
Hij karf precies in fn’n mof ! 

Mijn toeterdepoessie, m’n wafferdebassie, 
Sjasses ! Een plassie. . . . 

Lieve hemel, wat moet ik nu beginnen! 

M’n mof. , . heelemaal nat van binnen ! 

Nu moet ie naar buiten! Dat is z’n straf! 


Dag Johan! Jij rekent wel af? 


WOUTERTJE, 


•-•«pv-v, 

'I 


✓ 


Het recht van voordracht in het publiek door beroeps-artisten uitdrukkelijk voorbehouden. 10 


De Russische dans is populair geworden. 
Waar een gelegenheid is tot het aanschouwen 
van goede cabaretkunst, daar heeft men n 
wel kennis gemaakt met den nationalen dans, 
zooals de Russen die in eigen omgev ng be- 
oefenen en die ze nu buiten de grenzen van 
hun land bekend maken en ook met dien 
hoogeren vorm van danskunst, die tot uiting 
komt in het ballet. 

De Russen zijn altijd menschen geweest, 
die ontzettend veel voor den dans gevoelden. 
In alle rangen en standen. Men zag graag 
dansen, men daed ’t ook zelf. Daardoor was 
nergens meer dan in dat' land het ballet in 
aanzien. Een groote onderscheiding was ’t 
bijvoorbeeld voor een danseres deel uit te 
maken van het keizerlijk ballet. 

En bij alles wat verdwenen is, heeft 
Rus behouden het besef ; dat de danskunst 
elementaire waarde heeft. Is daaruit niet 
verklaren het feit, dat een Isodora Duncan 
door de tegenwoordige regeering belast is 
met de opper leiding van het dans onderricht? 

We hebben in den laatsten tijd, we zeiden 
dit reeds, veel Russichen dans kunnen zien. 
De leiders van het groote Wolkowsky- ballet 
hebben ook nog Hollandsche plannen en ’t is 
te hopen, dat ze slagen. Dit gezelschap ver- 
schilt in zooverre met die, welke hier zijn, 
dat ook de oude balletkunst wordt te zien 
gegeven. 

Het ensemble heeft een uitnemende repu- 
tatie. Het dankt dit niet alleen aan de ar- 
tistieke verrichtingen van het geheel, maar 
ook aan de fraai uitgevoerde, stijlvolle danser, 
van den leider G. Wolkowsky en van mejuf- 
frouw J. Goode. 

11 


CINEMA EN THEATER 


Vervolg van pag. 2. 

de zuurverdiende centen verkwist. Vrouw 
en kind hebben gebrek aan het ailer- 
noodigste, de vrouw is ernstig ziek, en 
Jones verteert het geld dat hij voor ge- 
neeskundige hulp voor haar moest be- 
steden, met vrienden in de kroeg. De vrouw 
sterft, en kleine Mary wordt door Ruth 
Herwood (gespeeld door Gertrud Mac Coy) 
met zich mede naar het kasteel genomen, 
tot groot verdriet van haar trouwe speel- 
kameraadje Bob (een allerliefst vertolkte 
kinderrol van Norman Doat Pratt), welke 
nog zulk een groote rol in haar verdere 
leven zou spelen. Jones beloont Ruth’s 
liefdevolle daad* door te trachten op het 
.kasteel in te breken, en nu is het kleine 
Bob, welke komt waarschuwen. Ruth stelt 
Jones voor de keuze van een beter leven 
te beginnen, aan de andere zijde van den 
oceaan, of de gevangenis. Jones vertrekt 
en kleine Mary wordt door Ruthr en haar 
man, den zeeofficier Herwood (vertolkt 
door Paul de Groot) als hun eigen kind 
opgevoed en heeft niet het flauwste ver- 
moeden, dat zij niet in haar ouderlijk 
huis woont. 

Jones is intusschen in Australië in ge- 
zelschap van het minste allooi geraakt 
en nu vijftien jaar later moet hij ook dat 
land ontvluchten, omdat hij in een roof- 
zaakje was gemengd, waarbij hij trouw 
ter zijde werd gestaan door een vrouw, 
Palmyra, en een Chinees Ling Soo (respec- 
tievelijk gespeeld door Kitty Kluppel en 
Pierre Balledux). Zoo moesten ze dus 
naar Europa terugreizen. Jones herkent zijn dochter. 

Met het verdiende geld begint Jones 
een kroegje in de Chineesche wijk van 
Londen, en Ling Soo wordt hun goede 
buurman, en opent een geheimzinnige 
opiumkit en een speelhol. 

Door een toeval vernemen Soo en Pal- 
myra van het bestaan van Mary, en het 
edele drietal zal voor geen enkel middel 
terugdeinzen, om het meisje in handen 
te krijgen, hetzij als prooi voor den Chinees 
of als lokmiddel achter het buffet. De 
eerste poging wordt verijdeld door Bob, 
welke door niemand herkend als staljongen 
op het kasteel woont. Als Jones wederom 
op het kasteel verschijnt en geld noch 
smeekbeden helpen, om den schurk te 
vermurwen, is Ruth in vreeselijken wan- 
hoop. Zij ziet haar geliefd kind (door Zoë 
Palmer gegeven) in gedachten verlaagd 
en diep gezonken, en zij besluit zelf recht 
te doen. Zij tast den dronkaard in zijn 
zwakke zijde, schenkt hem cognac in en 
giet, naar zij meent, vergif in het glas, 
en weer was Bob in de nabijheid en. . . . 

Hier gunnen we het einde aan het 
publiek. - . 


MASSAGE INRICHTING 

WEIMARSTRAAT 285 

Door Gedip. Masseuses. A. Maayen. Luclën, 

de gentleman-humorist, de man, die overal 
waar hij optreed! al zijn toehoorders ge- 
noegen schenkt door zijn geestige, goed 
vertolkte coupletten. 


Soirée’s etc. 

MAUD en WILLY 
YARDAZ 

Corr. adres: 
GELDERSCHEKADE 65, AMSTERDAM 


A. DUBENIk 

Internationaal Theater-Varlété en 
Concert-bureau. 

Vakkundige Arrangementen van 
intieme kunstavonden en 
Particuliere Feestelijkheden 

Korte Houtstraat 12b, Den Haag 


INTERNATIONAAL DANSCONCOURS 

VOOR AMATEURS EN PROFESSIONALS 

UITGESCHREVEN DOOR 

KLINKERTS Dans-lnstituut, A’dam 

v. Oldenbarneveldtstr. 49 Tel. C. 1316 

op Vrijdas 24 Februari a.s. in Bellevue 

Kaarten verkrijgbaar ad f 1.20: N. Muziekhandel 
Heiligenweg 5; Concert-Variétê Eden, Amstelstr.; 
Bloemenmagazijn Exeisa, Cierqstr. 53. 


CAPI Ovens & Co.) 

KRUPP-ERNEMANN KINO'S 

Amsterdam, Ï5 Kalverstraat 
Den Haag, 124 Noordeinde 
Nijmegen, 13-17 v. Berchenstraat 
Groningen, 3 KI. Peisterstraat 

IMPERATOREN 

en alle andere apparaten zijn door 
ons direct uit vooraad leverbaar. BANDEN 

CINEMA £ n THEATER 

Van verschillende zijden ontvingen wij 
aanvragen om banden voor den eersten 
jaargang van ons blad te leveren. 

Een sierlijke band is in bewerking 

Bestellingen ad f! 1,50 per ex. worden 
aangenomen door den boekhandel, de 

agenten en 

de Admln. van CINEMA EN THEATER 
Gaigewater 22, Leiden. 


WAAR GAAN WIJ HEEN 


AMSTERDAM 


HEILiGENWEG 

VANAF VRIJDAG 17 FEBRUARI 

Judith Trachfenberg 

Tragedie eener Jodin in 7 acten, 
in de titelrol de groote actrice 

Leontine Kühnberg 


CINEMA „DE MUNT” 

KALVERSTRAAT 226 - AMSTERDAM 
TELEFOON NOORD 8869 

STEEDS DE EERSTE 

IN HET BRENGEN 

VAN HET LAATSTE 

Orkest onder leiding van Jacqaes Chou. 


CENTRAAL THEATER 

Amsteistraat Amsterdam 

Directie MAX VAN GELDER 

Het intieme, gezeilige theater van 
Amsterdam’s uitgaande wereld. 


GRAND THEATRE 

% 

lederen avond 8I/4 uur 

„Beurskoorts” 


KRASN APOLSK Y 

Dagelijks Diner-Concert Witte Zaal 
en A vond-Concert Wint ertuin . 

3 SOLIST EN. 


CABARET DE LA MONNAIE 

KALVERSTRAAT. 

Programma 17 — 23 Februari 

Maria Mardotzeff - Duo de Winter 
Mad: Reverelii. 


UTRECHT ========: 

N. V. Intiem Theater Pisuisse 

Steenweg 38 

bovenzaal Cabaret Pisuisse , 
benedenzaal Cabaret Modern 

Toegang vrij. 2 Orkesten 


— ROTTERDAM ~ 

natuurlijk naar het W.B.-Theater 

omdat deze week wordt gegeven 

DE DOODE HAND 

getrokken uit het boek van 
GRAAF DE MONTE CHRISTO 
door ALEXANDER DU MAS 

- 1110 

- ' - " ■- 


WMmsm ÜS 


' 

k; ’r ->-• , ~ '“iir V' •*>* ~, '~' W - - ■' 

« ^ . . A .** * « . -- 


m 
~; :]' -■■■, * • ~ : 


P5l] aNEMASTTHEATER 


Wm&ËÊ 
mm 
ONS CABARETLIEDJE LV. 
EEN MOEDERLIJKE RAAD t=ek 


SS 


MUZIEK VAN 

ANTON PEERS f 11 

clcL: Êlè : 
t 


4 < 


g > 4-^ 


£ 


3 Ci*ui---je --- Eicf 7= i 


U -1 ■eens ae&oofccL 


T 


i i 


y r r 


* 


’T'^ai- Je wij 


tï. ie -pe/k. 


cf 


! r P & c-hf- ^ 


de ’tifWivuivw un>oxcL 


^ E f lp-t^T~jr 


&tv Ut moei 
3=^ 


Z_ 
3 


# 


4ea — tjerv. 


llCU Hu «ei,, *ton<l-rruj •nteia 


aan: 


«dl {Lp al? die. mooie 


Q2ir 


E > r j’i' F y J 1 ! F . v ƒ• £ 


3 


T 
|yt<vcuèj 
\ij 3: 


7\V r y £ 


4 


13» mij 


'Yieh 


XXX> 


r 


ÖZEE5 


>f . 1 
I 


# Otw ie eA*vcü^e*v 


fCUUV. 
* ? » 


S Dat hij heel gauw wil gaan trouwen, 
Kindlief, dat geloof ik graag, 

Maar met praatjes en beloften 
Vul je niet je maag. 

Hij zal je op de handen dragen, 

Nu, dat krijgt hij wel gedaan, 

Als je van gebrek vermagert, 

’tls mij net^zoo gegaan. 


Wat hij gist’ren je beloofde, 
Kindjelief, dat kan hij niet. 

Of hij zou het moeten koopen 
Ergens op krediet. 

Later halen ze den rommel 
Soms weer uit je huis vandaan. 
Toen ik met je vader trouwde, 
Is ’t me net zoo gegaan. Kindjelief, wees toch voorzichtig, 

Denk toch aan geen lits-jumeaux, 

’t Is . veel rustiger te slapen 

Op je eigen stroo. 

En zou een van je twee bedden 

In den lommerd moeten staan, 

* 

Kind, dat is ook niet zoo lollig, 
’tls mij net zoo gegaan. 


Hij beloofde je ’n eetserviesje 
Echt Japansch, *t is lang niet mis. 
Als er altijd op die borden . 

Wat te eten is. 

Maar als je die fijne schalen 
Leeg op tafel moet «zien staan, 
Dan wensch ik je sm aaklijk eten . 
’tls met mij net zoo gegaan. 

: AO . , SP? . 

«f 

V-' ; ' ■-/ : 
. -i . ... v: ■ 
■ -. -EtSfe 

WBgm% 


WBÈmf rts*;; - .. A.v.\ 
HHH 

É 


: MI 
' 

Ü 


1 
m 


L'JK 

mm 

■ 

isê^j ~''S '